سمینار آموزشی تیم مالی تهران و شعب گلرنگ پخش در دفتر مرکزیسمینار آموزشی تیم مالی تهران و شعب گلرنگ پخش در دفتر مرکزی ۲۰۲۳/۸/۲۳،‏ ۱۱:۱۸

سمینار آموزشی تیم مالی تهران و شعب گلرنگ پخش در دفتر مرکزی

در تاریخ 1401/11/20 سمینار آموزشی تیم مالی از سراسر شعب گلرنگ پخش، با رویکرد آموزش تخصصی موضوعات مالی، با حضور مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس کاتبی، قائم مقام محترم مدیرعامل جناب آقای دکتر حسینی،معاونت محترم مالی جناب آقای فیروزی و مدیریت محترم مالی جناب آقای جراحی در دفتر مرکزی گلررنگ پخش برگزار گردید.

-->