سمینار آموزشی تیم انبار تهران و شعب گلرنگ پخش در دفتر مرکزیسمینار آموزشی تیم انبار تهران و شعب گلرنگ پخش در دفتر مرکزی ۲۰۲۳/۸/۲۳،‏ ۵:۲۹

سمینار آموزشی تیم انبار تهران و شعب گلرنگ پخش در دفتر مرکزی

در تاریخ 1401/11/13سمینار آموزشی تیم انبار از سراسر شعب گلرنگ پخش، با رویکرد آموزش تخصصی موضوعات انبار، با حضور مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس کاتبی، قائم مقام محترم مدیرعامل جناب آقای دکتر حسینی، مدیریت محترم لجستیک و انبارها جناب آقای جعفری،جناب آقای شکوهی نژاد مدیر محترم پشتیبانی انبارها و جناب آقای جوادی مدیر انبار پخش و لجستیک در دفتر مرکزی گلرنگ پخش برگزار گردید.

-->