همه افراد محیط شاداب ، پاکیزه و منظم را دوست دارند؛ وجود نظم و ترتیب5s2

و توجه به کیفیت و ایمنی کار مشخصه سازمانهایی است که به آراستگی سازمانی
توجه ویژه ای دارند.
در همین راستا شرکت گلرنگ پخش  ارزیابی فصلی (زمستان ) طرح آراستگی سازمانی

(5s) را در مورد کلیه واحد های خود انجام داد و نتایج بسیار خوبی
کسب نمود.
خرسندیم از اینکه کارکنان شرکت گلرنگ پخش همواره به نظم و آراستگی شخصی
و محل کار خود توجه داشته و سر لوحه کار خویش قرار می دهند.